Leidimas statyti kondicionierių daugiabutyje

Klausimas:
Ar reikalingas leidimas pasistatyti kondicionierių daugiabutyje? Tvirtinamas būtų ant namo išorinės sienos.
Komentarai:
Jei įrenginys montuojamas ne Jūsų privačiame balkone, o ant lauko sienos, tuomet būtinas gyventojų raštiškas sutikimas. Taip pat, kai kuriuose miestuose ir jų rajonuose, reikalingas savivaldybės leidimas. Gavus gyventojų sutikimą, galite kreiptis į savivaldybę informacijai dėl leidimo.
Marius Raulinaitis, UAB IDV Group
1,3. Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 5372) 6.1 punkte nurodyta, kad išorinė atitvara yra stogas (plokščiasis, šlaitinis) ir sienos, besiribojančios su išorine aplinka. Šio reglamento 6.7 punkte nurodyta, kad balkonas yra pastato fasado elementas.
Balkonas yra pastato fasado elementas ir neatitinka vartojamos sąvokos „išorinė atitvara“ reikalavimų (nėra stogas ar siena).
Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, montuojant (tvirtinant) ant balkono konstrukcijų oro kondicionierių, neprivaloma vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) 6 priedo 6.1.5 punkto nuostatomis.
2. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 6 punkte nurodyti atvejai, kada privalomi rašytiniai pritarimai paprastojo remonto aprašui. Kitais atvejais rengti paprastojo remonto aprašo ir gauti rašytinį pritarimą aprašui neprivaloma.
Paklausime nurodytu atveju, rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui neprivalomas.
Tuo pačiu informuojame, kad Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad balkono konstrukcijos priklauso bendrojo naudojimo objektams, kurie yra bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe, taip pat bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262). Pagal Civilinio kodekso 4.75 ir 4.85 straipsnių nuostatas, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas (tame tarpe ir balkono konstrukcijos) valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.
Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, montuojant (tvirtinant) ant balkono konstrukcijų (bendrojo naudojimo objekto) oro kondicionierių, reikia gauti daugumos bendraturčių sutikimus.
Leidimo kabinti kondicionierių ant namo išorinės sienos nereikia, nebent namas kultūrinis paveldas arba namas senamiestyje, bet ir tai nuo vietos priklauso. Susilaikyti nuo darbų reiktų dar tada, kada namo fasadas nėra priduotas.
Ignas, City air