Statinio statybos techninė priežiūra

Statybos inžinierius, kuris atstovauja Statytojui, vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja kitų statybos vadovų veiklą bei atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
1.BŪNU statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo eigoje ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę;
2.Savo veiklos rezultatus įforminu, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus ;
3.Organizuoju geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinu, priimu ir įforminu aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas;
4.Perduodu statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;
5.Parengiu nustatyta tvarka (kartu su statinio statybos vadovu) paraiškas dėl prisijungimo sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoju jų vykdymą;
6.Tikrinu per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų;
7.Sustabdau statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;
8.Kontroliuoju statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;
9.Tikrinu, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;
10.Tikrinu ir priimu (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir pasirašau atitinkamus aktus;
11.Dalyvauju išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašau jų priėmimo aktus;
12.Dalyvauju viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, statinio statybos patikrinimuose;
13.Tikrinu, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoju tų kiekių nustatymą apmatuojant;
14.Informuoju raštu statytoją , jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų ir atlieku tolimesnius veiksmus pagal statytojo nurodymus;
15.Pasirašau (vizuoju) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius ir atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus;
16.Kontroliuoju, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai , neleidžiu užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoju, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija ;
17.Kontroliuoju, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;
18.Kartu su rangovu rengiu dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.
19.Vykdau kitas Statybos įstatymu pavestas pareigas.