Kaimynų sutikimas tinklinei tvorai įsirengti

Klausimas:
Norėčiau paklausti ar reikalingas kaimynų sutikimas kolektyvinio sodo sklype tinklinei tvorai įsirengti. Aukštis 1,50 m.
Komentarai:
Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2012, Nr. 26-1202) priedo „Nesudėtingų statinių sąrašas“ 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 3.2 punktu, aukštesnė kaip 2 metrai ir virš 80 proc. akytumo tvora priskirta II grupės nesudėtingų statinių grupei. Jeigu II grupės nesudėtingas statinis planuojamas statyti mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje, jam privalomas supaprastintas statybos projektas (toliau – Projektas) ir statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas Projektui (gautas iš atitinkamos savivaldybės administracijos) (statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) 6 priedo 3.2 punktas) (toliau – Reglamentas).
Jeigu Jūsų planuojamos statyti 2,5 m aukščio tvoros viršutinės 0,5 m dalies akytumas būtų mažesnis kaip 80 procentų, tokia tvora būtų laikoma neypatingu statiniu, kurio statybai iš atitinkamos savivaldybės administracijos reikėtų gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą statyti naują statinį.
Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantys dokumentai – rašytinis pritarimas Projektui ar leidimas statyti naują statinį – neprivalomi, tačiau tvorą būtų planuojama statyti ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą); tvoros kiaurymių plotas būtų mažesnis nei 50 proc. bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – statytojo šiaurinėje sklypo pusėje (tarp (>)315° ir (<)45°); tvoros kiaurymių plotas būtų mažesnis nei 25 proc. bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse, jos statybai, remiantis Reglamento 11 priedo 1 punktu, būtų privalomi rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai), kurie šiuo atveju būtų statybą leidžiančiais dokumentais. Jeigu tvoros statybai būtų privalomas savivaldybės administracijos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, minėti rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) būtų pagrindu jam gauti.
Tvora gali būti statoma kuo arčiau sklypų ribos, tačiau pažymėtina tai, kad statant ją ant sklypų ribos (tvoros konstrukcijoms peržengiant šias ribas), statytojui reikėtų gauti rašytinius gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus.
Andrius Pranskevičius, UAB Ometa
TVOROS STATYMO REIKALAVIMAI.
Tvora ant žemės sklypo ribos gali būti statoma tik turint rašytinį gretimo žemės sklypo savininko sutikimą. Be gretimo žemės sklypo savininko sutikimo prie žemės sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:
1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) – ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau – kiaurymių plotas);
2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:
ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;
3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.
Statant tvoras tarp žemės sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus.
Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo žemės sklypo. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, gavęs savininko sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).
** Jei atraminė sienutė statoma ant žemės sklypo ribos, būtina gauti gretimo žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą. Neturint tokio sutikimo, atraminę sienutę galima statyti savo žemės sklype, tačiau atraminės sienutės paaukštėjimo kampas neturi viršyti 45o. Šį kampą sudaro 2 statmenos sklypų ribai linijos, prasidedančios bet kuriame žemės sklypų ribos žemės paviršiaus taške, kurių viena yra horizontali, o kita nubrėžta iki atraminės sienutės viršutinės dalies.
Informacijos šaltinis- STR
Aurimas Strolia, UAB Defensas
Jeigu 1,50 m aukščio tvora yra statoma ne ant sklypo ribos, o jūsų pusėje, tuomet kaimynų sutikimo tinklinei tvorai nereikia. Detalesnė informacija STATYBOS TECHNINIAME REGLAMENTE.
Asta, UAB Gajausta
 
Sritis:
Sritis: